1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené provozovatelem obchodu E-baby.cz (Tivali, s.r.o., se sídlem Kronova 14, 621 00 Brno (zde není prodejna), IČ: 29212014, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66064). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


2) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.e-baby.cz, na telefonním čísle +420 773 963 775 , +420 549 212 092 nebo e-mailem info@e-baby.cz.


Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců a distributorů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. U nadrozměrných zásilek, které vyžadují paletové přepravné bude k ceně zboží připočtena cena paletového přepravného dle ceníku přepravce. Výše poštovného je uvedena v popisu produktů, kterých se toto týká. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. Taková záloha může dosahovat až 100% ceny zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v případě, že došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele.

Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, kdy zákazník ve své objednávce uvede dodatek nebo odchylku, ve kterém požaduje například jinou barvu či velikost zboží, kterou prodávající nenabízí.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky vám neprodleně zašleme e-mailem na vámi zadaný e-mail, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Každou objednávku můžete do 2 hodin zrušit telefonicky, či e-mailem a to i bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


3) DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží vám zašleme poštou jako BALÍK DO RUKY České pošty, nebo jako balík přepravní služby DPD, a to v ceně 85 Kč (pošta) nebo 100 Kč (DPD). Balné je zahrnuto v ceně poštovného. Pošta i přepravce DPD garantují doručení těchto zásilek do druhého pracovního dne od odeslání. Zboží můžeme poslat na dobírku za poplatek 35 Kč. Platba může proběhnout i převodem na účet u Fio banka, a.s., č.ú. 2700065648/2010. Jako variabilní symbol udávejte číslo vaší objednávky.

Tyto dodací podmínky platí pro přepravu zboží v ČR.

 
Zboží si můžete vyzvednou osobně na naší provozovně v Brně - Řekovicích, na ul. Maříkova 1 a to po předchozím objednání a následné výzvě prodávajícího. Provozovna je pro tento účel otevřena každý všední den mezi 9 a 16 hod.


4) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je uvedena u každého produktu. Pokud není uvedeno, zboží je dodáváno obvykle do 2-9 dnů od vytvoření objednávky. O změně dodací lhůty budeme neprodleně kupujícího informovat. U produktů s dostupností "na objednávku" je třeba pro zjištění dodací lhůty zaslat email pomocí kontaktního formuláře na stránce Kontakt nebo na info@e-baby.cz . Obvykle je to ale do 21 dnů.


5) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Tato ustanovení neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Řešení reklamace

Odstranitelná vada

 • vada musí být bezplatně, včas (do 30 dnů) a řádně odstraněna
 • v případě žádosti kupujícího může být výrobek vyměněn za jiný, pouze v případě zjevného neopotřebení výrobku běžným užíváním
 • není-li výměna výrobku možná (není na skladě, nejsou náhradní díly nebo z jiného důvodu) má zákazník právo na vrácení peněz
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Neodstranitelná vada

 • vrácení kupní ceny
 • výměna vadného zboží za bezvadné

Výrobek má jiné vlastnosti, než mu prodávající řekl nebo než bylo uvedeno na stránkách www.e-baby.cz

 • zákazníkovi se vrátí plná kupní cena
 • zákazník může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku na servisním oddělení. Při nedodržení lhůty prodávající vrátí kupujícímu peníze.

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem (info@e-baby.cz) nebo telefonicky (+420 773 963 775)
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu naší provozovny Tivali, s.r.o., Maříkova 1, Brno  621 00
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kontakt na Vás. 
4) přiložte do balíku také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura)


Všechny případné dotazy týkající se reklamačního řízení posílejte elektronickou poštou na adresu kopecka@tivali.cz

 

6) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující zašle zboží dobře zabalené, v bezvadném stavu, bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu, číslo účtu a telefonní spojení. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě, kdy:

 • zboží bylo upraveno dle přání kupujícího
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • se jedná o zvukové nebo obrazové nahrávky (pokud porušil jejich původní obal)
 • se jedná o počítačový program (pokud porušil jejich původní obal)
 • zboží vyjmuté z obalu, které nelze z hygienických důvodů vrátit

 

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Tivali s.r.o. prohlašuje, že s osobními údaji uživatelů a zákazníků www.e-baby.cz nakladá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pro vyřízení objednávky. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak komerčně využity.

Na základě písemné žádosti zákazníka, mohou být jeho údaje z databáze vymazány.


8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kopecka@tivali.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provozovatel eshopu:

Tivali, s.r.o.

Kronova 14 (zde není prodejna)
Brno 621 00

IČ: 29212014
DIČ: CZ29212014

Provozovna:

Tivali, s.r.o.

Maříkova 1
Brno 621 00

Zákaznická podpora: +420 773 963 775, +420 549 212 092

Email: info@e-baby.cz


Vést děti k pohybu od útlého věku je to nejlepší, co pro jejich zdraví a správný psychický a fyzický vývoj můžeme udělat. Jenže zaujmout děti fyzickou aktivitou chce spoustu kreativity a vymýšlení stále nových a nových her a aktivit. Čím dál častěji jsou do pohybových aktivit nejen dospělých, ale právě a hlavně dětí zahrnuté i nejrůznější cvičební pomůckyPřetvoří fyzickou aktivitu na hru a děti tak mají větší chuť se hýbat a pohybově se rozvíjet. Zobrazit více

Proto jsme pro Vás připravili náš specializovaný eshop e-baby.cz plný funkčních a kvalitních cvičebních pomůcek. Najdete zde třeba i pomůcky pro zdravotní cvičení a rehabilitaci, jako jsou masážní míčkyoverballyposilovače prstů a skákací zvířátka. Máme i speciální kategorii tréninkových potřeb, které jsou ideální volbou pro sportovní kroužky jako je třeba fotbalová školička. V této kategorii najdete různé metybrankykužely nebo frekvenční žebříky. Aby si děti během pohybu i trochu odpočinuly a zabavily se, tak pro ně máme různý hry a hračky. S těmi si mohou hrát třeba v domečku a bunkru poskládaném z molitanových sestav doplněných o různé pěnové desky. Pro zlepšení dětské motoriky pak máme různé dráhy pro motorikupřekážkové dráhy i nestabilní úseče. Připravili jsme i speciální kategorii cvičebních pomůcek určených ven, do přírody (ale dají se samozřejmě použít i v tělocvičně) - mezi ty patří třeba trampolínyfrisbeeringo nebo skákací pytle. A pro cvičení s většími dětmi, které se už zapojují třeba do dětských lekcí aerobiku, máme různé cvičební podložkygymballythera bandy a bosu.